Filosofisk Laboratorium arbejder med filosofi, filosofisk innovation & forskning i form af artikler, projekter & analyser inden for medicin, sundhed & evidens.

Et anderledes Laboratorium http  makeagif.com media 6-03-2014 3JyF4o Filosofi & Etik om Medicin & Sundhed

 

Definitioner: Filosofi stammer fra det græske ord philosophia, der betyder 'kærlighed til visdom', eller 'ven af indsigt'. Et laboratorium er et sted, hvor der udføres forskning/forsøg i et kontrolleret miljø. Filosofisk Laboratorium er et anderledes laboratorium, der holder fingeren på pulsen inden for sundhedssektoren i form af eksperimenterende filosofiske artikler, analyser inden for medicin, sundhed og evidens og disse emners interaktion med samfund, it og teknologi.

Ideen bag Filosofisk Laboratorium er, at kombinere praksis-filosofi med laboratoriets eksperimenterende tilgang i løsningen af filosofiske opgaver og problemstillinger. Hvor et laboratorium traditionelt forbindes med naturvidenskaben og lægevidenskab og undersøgelser af udvalgte objekter, organismer i et kontrolleret miljø, vender Filosofisk Laboratorium 'det hele på hovedet,' og indsætter i stedet filosofien som eksponent for humanvidenskaberne. Hvad sker der ud fra en filosofisk og etisk optik, når vi begynder at undersøge praksis hos dem, der udfører undersøgelser (f.eks. inden for evidensbaseret medicin), hvordan de udfører undersøgelser, hvad evidensen fra undersøgelser bliver brugt til, og hvordan samfund, økonomi, it og teknologi påvirker disse multifacetterede udviklingskontekster inden for særligt medicin, sundhed og evidensbaseret medicin. Filosofisk Laboratorium er et non-profit foretagende. Stilen er layout-mæssigt "højt til loftet", grænsende til det "frivole", men altid med fokus på kvalitetsindhold.

 

I Filosofisk Laboratorium arbejder jeg således eksperimenterende med filosofiens rolle og virkemåde inden for krydsfeltet sundhed, medicin, IT og samfund gennem: 

 

 • Filosofisk formidling relateret til etik, sundhed, medicin og samfundsforhold 

 • Evaluering, analyse og projektudvikling og udarbejdelse med et filosofisk snit 

 • Fundraising 

 • Idèudvikling af filosofiske forskningsprojekter 

 • Idèudvikling af filosofiens virkeområder 

 • Artikler 

 • Webudvikling 

 • Foto/grafiske virkemidler. 

 

Filosofisk Laboratorium med rød-tekst 

Filosofiens emneområder

Filosofien emneområder har traditionelt været et gennemgående tema for diskussion blandt filosoffer. Filosofien kan dog afgrænses inden for en række kernediscipliner, der har tegnet filosofiens udvikling: 

 

 • Erkendelsesteori

          I erkendelsesteorien undersøger filosofien den menneskelige erkendelse. Det gælder den menneskelige erkendelses muligheder, betingelser, begrænsning. Dets natur og grænser.

 

 • Metafysik

          Begrebet metafysik går tilbage til ca. 300 år f. Kr. Ordets oprindelse er dog omstridt. En typisk betegnelse for metafysik er 'læren om det værende for så vidt som det er'.

 

 • Politisk filosofi

Politisk filosofi er en disciplin inden for filosofien, der beskæftiger sig med en række normative og erkendelsesmæssige problemstillinger om samfund og stat. Mens staten er den eneste magt, der      blandt liberalister og socialister accepteres som en legitim autoritet til at udøve fysisk tvang, er det eksempelvis omfanget af denne magtudøvelse, der diskuteres. Hos liberalisterne er statens funktion typisk at sikre det enkelte individs rettigheder, og at disse ikke krænkes ved at staten opretholder lov og orden i samfundet. Retten til at gribe ind påhviler kun staten i det omfang, en person eller en gruppe krænker andre individers rettigheder.

 • Etik

Etik stammer fra det græske ord ethos, der betyder sædvane eller sæder. Det græske ords betydning er dog mere tvetydigt end som så, og kan fortolkes på forskellig vis. Tvetydigheden afspejler spændingsfeltet og den menneskelige dybde i denne filosofiske disciplin, der undersøger moralske fænomener, og således ofte er 'de store dilemmaers holdeplads'. Etik kaldes også moralfilosofi, og til tider anvendes begrebet til at indramme den praktiske filosofi.

 • Sprogfilosofi

Sprogfilosofien er som filosofisk disciplin et forsøg på at løse nogle af filosofiens traditionelle problemestillinger ved at analysere meningerne med nogle af de sproglige udtryk, der definerer disse problemstillinger. Logik og argumentationsteori

 

 • Videnskabsteori

Videnskabsteori er filosofien om videnskaberne. De filosofiske idealer og problemstillinger der ligger bag videnskaberne og deres metoder.

 

 • Filosofihistorie

Filosofihistorie er filosofien i verdenshistorien. 

 

 

Filosofien kan yderligere opdeles i mindre underdiscipliner, blandt andet: 

 

Medicinsk filosofi omhandler medicinsk etik og bioetik samt lægevidenskabelige problemstillinger, såsom: hvad er sygdom? Hvad er sygdomsklassifikationer?

 • Retsfilosofi 

 I retsfilosofien efterstræber man at give en generel karakteristik af retten og retssystemet i forhold til filosofiske problemstllinger inden for eksempelvis moralfilosofi (etik), meningsteori og metafysik.

 • Pædagogisk filosofi. 

Hører til den praktiske filosofi og beskæftiger sig med filosofiske problemstillinger, der relaterer til det pædagogiske område. Det er typisk spørgsmål om opdragelse, uddannelse og undervisning. 

 

Filosofien kan ydermere opdeles i praktisk filosofi og teoretisk filosofi. Til den praktiske filosofi, der af nogle filosoffer også kaldes anvendt filosofi, hører medicinsk filosofi, anvendt etik, normativ etik, metaetik og politisk filosofi. Til den teoretiske filosofi hører discipliner som erkendelsesteori, metafysik og videnskabsteori. 

 

 

My Works

Loading papers from Henrik Rude Hvid's profile... (Click here if the papers don't load.)

 

Search

Ønsker du at støtte Filosofisk Laboratorium?

Filosofisk Laboratorium er et non profit og interessebåret website, der tager imod enhver (lille som stor) donation med fysisk og virtuel kyshånd. Bidrag går udelukkende til drift, vedligehold og videreudvikling af Filosofisk Laboratorium.