Filosofisk Laboratorium arbejder med filosofi, filosofisk innovation & forskning i form af artikler, projekter & analyser inden for medicin, sundhed & evidens.

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (1904/5) af Max Weber

I 1904/20 udgiver den tyske sociolog Max Weber en lille bog med titlen: "Den protestantiske etik og kapitalismens ånd". Værkets senere betydning for det moderne vestlige samfunds selvforståelse af den vestlige kapitalisme, embedsmandsværket og bureaukratiet i offentlige institutioner, kan dog næppe undervurderes. Med værket er Weber med til at begrebsliggøre det moderne samfunds offentlige institutioner med det rationelle embedsmandsværk og bureaukrati, der har haft stor betydning for offentlige institutioners selvforståelse.

Med "Den protestantiske etik og kapitalismens ånd", begrebsliggør Weber, hvad han anser som kapitalismens drivkraft – kapitalismens ånd. Hans tese er kontroversiel, og den dag i dag stadig omstridt. Ifølge Weber er vestens kapitalisme kendetegnet ved en systematisk rationalisering, der adskiller den fra andre kapitalistiske former, og er med til at udbrede den. Forudsætningen for kapitalismens særlige drivkraft er den asketiske protestantismes kaldsetik - nærmere betegnet nypuritanerens - metodiske livsførelse og arbejde, funderet i kaldsideen. Arbejdet må hos den enkelte borger forstås som et rationelt kaldsarbejde, som et middel til at få sikkerhed om nådestanden. 

"Også oplysningstidens rosenrøde stemning synes uigenkaldeligt at være på retur, og tanken om kaldspligten går omkring i vort liv som et genfærd af fortidens religiøse trosindhold. Hvor kaldsforpligtelsen ikke direkte kan sættes i forbindelse med de højeste åndelige kulturværdier -  eller omvendt: hvor den ikke længere subjektivt må fornemmes som en simpel økonomisk tvang – dèr opgiver den enkelte i dag for det meste at tage hensyn til den. I det land hvor den menneskelige stræben efter vinding har nået sin højeste grad af frigjorthed, nemlig De Forende Stater, tenderer den dag i dag, efter at være afklædt sin religiøst-etiske mening, til at forbinde sig med den rene og skære kamplidenskab, der ikke sjældent  ligefrem giver den et præg af sport. Ingen ved endnu, hvem der i fremtiden skal bo i buret, og om der ved slutningen af denne enorme udviklingslinje vil stå helt nye profetier eller en vældig genfødsel af gamle tanker og idealer – eller i stedet derfor en mekaniseret forstening, pyntet op med en krampagtig tagen-sig-selv-højtideligt. Så kunne ganske vist denne kulturudviklings sidste mennesker få lejlighed til at sande det ord: Fagmennesker uden ånd, nydelsesmennesker uden hjerte: dette intet indbilder sig at være steget op til et aldrig før nået stade i menneskehedens udvikling" (s.121).

Gennem Webers kaldstanke rykker det asketiske kaldsarbejde ud fra munkecellerne og ud i erhvervslivet og er med til at opbygge det moderne økonomiske system, der så snart kapitalismen er etableret på et teknisk grundlag, ikke længere har brug for nypuritaneren. Systemets og dets rationelle praksis omslutter det enkelte menneske som et jernbur, og et grundvilkår, der tvinger det moderne menneske til at være et kaldsmenneske.  (Weber, 1904, s. 103, 107, 119, 121).

Mennesket må indrette sin praksis efter systemet      

Webers jernbur berører en dikotom problemstilling omkring EBMs potentiale til at rationalisere/bureaukratisere sundhedsvæsenet, der ifølge kritikere præger dele af udviklingen inden for evidensbaseret medicin, særligt review-organisationers disciplinering af lægens praksis i USA. En problemstilling en af foregangsmændene inden for EBM, den skotske epidemiolog og forsker Archie Cochrane, allerede frygtede i sine visioner for et effektiviseret og rationaliseret NHS, (der i 70erne var dyrt og ineffektivt) i pionerbogen: Effectiveness and efficiency: Random reflections on health services fra 1972.

Search

Ønsker du at støtte Filosofisk Laboratorium?

Filosofisk Laboratorium er et non profit og interessebåret website, der tager imod enhver (lille som stor) donation med fysisk og virtuel kyshånd. Bidrag går udelukkende til drift, vedligehold og videreudvikling af Filosofisk Laboratorium."philosophy of medicine" - Google News

27. februar 2021